Algemene Voorwaarden F.T. Products Groothandel / Online shop 

 

Algemene Voorwaarden F.T. Products Groothandel / Online shop 

Inhoudsopgave algemene voorwaarden: 

Artikel 1 - Definities 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

Artikel 4 - Het aanbod 

Artikel 5 - De overeenkomst 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 11 - De prijs 

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie 

Artikel 13 - Levering en uitvoering 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Artikel 15 - Betaling 

Artikel 16 - Klachtenregeling 

Artikel 17 - Geschillen 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 1 - Definitie 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten  verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de  ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de  ondernemer; 
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-,  bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
 3. Dag: kalenderdag; 
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale  inhoud gedurende een bepaalde periode; 
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of  ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die  toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie  is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst  op afstand; 
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op  afstand aan consumenten aanbiedt; 
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het  kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten,  waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer  technieken voor communicatie op afstand; 
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier  voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn  bestelling geen herroepingsrecht heeft; 
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een  overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn  samengekomen. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

F.T. Products: 

F.T. Products 

Nijverheidsweg 19B 

4695 RC Sint Maartensdijk  

Tel. 06- 24305894 

E-mailadres: info@ftproducts.nl 

KvK-nummer: 57044694 

Btw-identificatienummer: NL001737766B71

F.T. PRODUCTS ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.FTPRODUCTS.NL INFO@FTPRODUCTS.NL 

Artikel 3 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van F.T. Products en op elke tot stand  gekomen overeenkomst op afstand tussen F.T. Products en de consument. 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de  consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal F.T. Products voordat de  overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij F.T.  products zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden  toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat  de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische  weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op  een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs  niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de  algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de  consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van  toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in  geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest  gunstig is. 

Artikel 4 - Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk  in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud  en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de  consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke  vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen  zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
 4. Mondelinge toezeggingen door F.T. Products zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk of per e-mail  zijn bevestigd en ondertekent zijn door de directie. 

Artikel 5 – De overeenkomst  

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld  langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze  aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een  veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende  veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 2. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn  betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een  verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek  goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of  aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 3. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de  volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier  kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:  
 4. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,  dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
 5. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
 6. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing  de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één  jaar of van onbepaalde duur is; 
 7. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 
 8. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht / Retouren 

Bij producten: 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een  bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen  naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument  aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:T PRODUCTS ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.FTPRODUCTS.NL INFO@FTPRODUCTS.NL
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of  een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de  consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling  van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de  consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag  waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij  niet informeren over herroepingsrecht: 
 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het  modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van  de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 
 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen  twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na  de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het  product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van  het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en  inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Voor de diverse soorten lijm en kunststofreiniger geldt  dat het product niet retour gestuurd mag worden zodra de verpakking is geopend. Indien de consument zelf  schade toebrengt aan een artikel vervalt het herroepingsrecht. 
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een  manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen 14 dagen door middel van een  e-mail voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.  

 1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van levering van de producten, zendt de consument het  product terug naar het volgende adres: F.T. Products, Nijverheidsweg 19 B, 4695RC Sint Maartensdijk, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de  ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk  geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
 2. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en  conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet  heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te  dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 
 4. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of  levering van de producten die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde  hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat  evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van  herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.  
 5. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van producten die niet  gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, indien: 
 6. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de  kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van producten tijdens de bedenktijd heeft verzocht. 
 7. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager  geleverde digitale inhoud, indien: 
 8. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de  nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; 
 9. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. 
 10. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van  rechtswege ontbonden. 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,  stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de  ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend  op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af  te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont  dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.  
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de  consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

F.T. PRODUCTS ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.FTPRODUCTS.NL INFO@FTPRODUCTS.NL 

 1. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste  standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te  betalen. 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht 

F.T. Products kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de  ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de  ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 

 1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden  aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te  zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de  producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: 
 3. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst  volledig heeft uitgevoerd; 
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden  vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een  specifieke persoon bestemd zijn; 
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te  worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 8. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 
 8. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 
 9. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 
 10. Speciaal door de klant bestelde artikelen die door een externe leverancier worden aangevoerd worden niet  retour genomen, en vallen niet onder het herroepingsrecht.  

Artikel 11 – De prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of  grondstoffen. 
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan  schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen  aanbieden.  
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien  zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of stijgende prijzen van grondstoffen en/of  verzendkosten. 
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien  de ondernemer dit bedongen heeft en:  
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, stijgende prijzen van grondstoffen en  verzendkosten; of 
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat, tenzij de overeenkomst gaat over speciaal bestelde producten. 
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie  

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het  aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de  datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of  

overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product  geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

 1. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer  de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de  ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de  overeenkomst. 
 2. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of  producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan  waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de  overeenkomst. 

Artikel 13 – Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de  uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de  ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij  een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een  bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30  dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de  overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
 2. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld  terugbetalen. 
 3. Indien het product tijdens transport schade heeft opgelopen dient de consument dit binnen 5 dagen na  ontvangst door te geven aan de ondernemer. Dit geschiedt via de email en bevat tenminste 1 foto met bewijs  van transportschade aan de verzendverpakking.  
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van  bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte  vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 14 – Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur 

Opzegging: 

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld  afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld  afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met  inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één  maand. 
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde  periode; 

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging: 

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten  of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten  of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde  mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

Duur: 

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de  overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid  en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

Artikel 15 – Betaling 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de  consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn,  of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van  een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de  bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer  verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de  consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of  dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de  ondernemer te melden. 
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de  ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen  heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze  14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer  gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze  incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de  daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer  kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 
 5. Indien er een terugbetaling wordt gewenst bij het verkeerd bestellen of een foutieve keuze bij het type verzending wordt er altijd € 1,00 administratie en verwerkingskosten in rekening gebracht.

Artikel 16 – Klachtenregeling 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht  overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de  gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij  de ondernemer.
 3. Klachten over de levering, of schade bij levering moeten binnen 5 dagen na ontvangst worden gemeld. De  consument levert een foto aan met bewijs van schade en vermeld hierbij de benodigde gegevens. Indien er  klachten zijn over de levering zelf kan de klant binnen 5 dagen na ontvangst contact opnemen via de e-mail.  
 4. Klachten over producten en materialen moeten binnen bekwame tijd na constatering worden gemeld via e mail. De ondernemer zal dan in overleg tot een oplossing komen.  
 5. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum  van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de  ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie  wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 6. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg  op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 17 – Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking  hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de kosten die de consument maakt bij het inschakelen van de  geschillencommissie. Consument is verplicht eerst contact op te nemen met de ondernemer om samen tot een  oplossing te komen. Indien er geen oplossing mogelijk is staat het de consument vrij om de  geschillencommissie in te schakelen. 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

F.T. Products behoudt zich het recht voor om in schade of soortgelijke gevallen af te wijken van de algemene  voorwaarden, zoals die hiervoor zijn opgenomen. Daaruit kan nimmer worden geconcludeerd dat de algemene  voorwaarden overigens niet van toepassing zijn.

F.T. PRODUCTS ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.FTPRODUCTS.NL INFO@FTPRODUCTS.NL