Privacy en Cookie Policy

F.T. Products, gevestigd aan de Nijverheidsweg 19 B 4695RC te Sint Maartensdijk, is verantwoordelijk  voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contact gegevens: 

Website: https://ftproducts.nl 

Adres: Nijverheidsweg 19 B, 4695RC Sint Maartensdijk 

Telefoonnummer: 0624305894 

Floris van Twist is de Functionaris Gegevensbescherming van F.T. Products en is te bereiken via  info@ftproducts.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

F.T. Products verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat  u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij  verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die  jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet  controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders/ voogd aan betrokken te zijn bij de  online activiteiten van hun kinderen. Zo kan voorkomen worden dat er gegevens over kinderen wordt  verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming  persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kunt u contact opnemen met ons via  info@ftproducts.nl. We zullen dan alle informatie verwijderen. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

F.T. Products verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw betaling 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten 

- U de mogelijkheid te kunnen bieden om een account aan te maken. 

- Om goederen en diensten bij u af te leveren 

Geautomatiseerde besluitvorming 

F.T. Products werkt met een automatisch boekhoudprogramma. Indien een betaling uit blijft en de  betalingstermijn is verlopen zal ons systeem automatisch een herinnering sturen. Dit computer  programma zal dan eenmalig een e-mail naar uw emailadres versturen. Indien de volgende  betalingstermijn verloopt zal er een volgend automatisch bericht volgen. Zodra de betaling verwerkt is  zal u geen onnodige e-mail van ons ontvangen.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

F.T. Products bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren  waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de  volgende persoonsgegevens: 

- Uw online account: Zolang uw online account actief blijft (u het account niet zelf verwijdert of ons de  opdracht geeft hiertoe) zullen uw gegevens bewaard blijven. 

- NAW- gegevens: Uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer blijven in ons klantenbestand tot u zelf  de opdracht geeft deze gegevens aan te passen of te verwijderen. 

- Bankgegevens: Uw bankgegevens is de bankafschriften kunnen niet worden verwijderd. Deze  zullen enkel voor boekhoud technische informatie worden gebruikt. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

F.T. Products verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze  overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

De cookies die worden gebruikt op onze website zijn technisch en functionele cookies. En analytische  cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerte  bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, laptop, tablet of smartphone. De cookies  die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.  Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook  kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw  internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle  informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een  toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf  doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele  toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van  uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat  betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in  een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik  maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere  vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar  info@ftproducts.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u  een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ  (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort/id-kaart), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart! Dit ter bescherming van uw privacy. F.T. Products zal zo snel  mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. F.T. Products wil u er tevens  op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de  Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

F.T. Products neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om  misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen  te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van  misbruik neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ftproducts.nl 

F.T. Products heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall 

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien  aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.