Algemene Voorwaarden F.T. Products All-round Klusbedrijf 

Opgesteld op: 1 januari 2014

Aanpassingen:  1 januari 2020 Montage zonweringen

 

Artikel 1 - Definitie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
F.T. Products:
F.T. Products
Nijverheidsweg 19B
4695 RC Sint Maartensdijk
Tel. 06- 24305894
E-mailadres: info@ftproducts.nl
KvK-nummer: 57044694
Btw-identificatienummer: NL001737766B71
De opdrachtgever:
De wederpartij van F.T. Products

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van F.T. Products en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen F.T. Products en de consument voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met F.T. Products, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Een geplaatste opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van F.T. Products.
4. Bepalingen die afwijken van de algemene voorwaarden van F.T. Products zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend zijn door de directie.

Artikel 3 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. Mondelinge toezeggingen door F.T. Products zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd en ondertekent zijn door de directie.

Artikel 4 – Offertes en facturen

1. Offertes van F.T. Products zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening, mits anders aangegeven. F.T. Products is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2. In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven. Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten worden afzonderlijk in de offerte vermeld. 
3. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
4. Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. Indien na de overeenkomst de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten, wettelijke belastingen e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend. Kosten die ontstaan tijdens de montage van de zonwering die niet van te voren berekend, of ingeschat kunnen worden (onvoorziene kosten) zullen worden doorberekend op het factuur. Het gaat hier dan om materiaal dat kapot gaat tijdens de werkzaamheden aan de gevel. Het betreft hier niet de gebruikte machines, maar de gebruiksmiddelen die op de machines worden gezet zoals de speciale diamantboren, steenboren en slijpschijven.

Artikel 5 – Voorrijkosten


F.T. Products rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

1. F.T. Products zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien mogelijk wordt er bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zover redelijkerwijs mogelijk rekening gehouden met de wensen van de opdrachtgever.
3. F.T. Products is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
- Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover F.T. Products deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen.
- Onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijze.
- Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht.
- Gebreken in/ of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Één en ander voor zover deze zich voor
of tijdens de uitvoering van het werk aan F.T. Products openbaren en F.T. Products terzake deskundig moet worden geacht.
4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat F.T. Products zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
5. Indien de opdracht gever één of meerdere afspraken niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te
vergoeden.
6. De opdrachtgever vrijwaart F.T. Products voor schade veroorzaakt door:
- Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden of verstrekte gegevens.
- Onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen.
- Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht.
- Gebreken in/ of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
7. F.T. Products kan inden nodig derden inschakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 – Contractduur; uitvoeringstermijn

1. Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dat is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van het uitvoeringstermijn zal F.T. Products de opdrachtgever in kennis stellen.
2. Mocht de opdrachtgever het hier niet mee eens zijn dan dient hij/zij F.T. Products dit binnen 5 werkdagen schriftelijk te bevestigen.

Artikel 8 – Wijziging van de overeenkomst.


1. Indien nodig blijkt dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst er voor een behoorlijke uitvoering ervan, de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderlinge overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Zodra partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan dit invloed hebben op de voltooiing van de uitvoering. F.T. Products zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de aanvulling of wijziging van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal F.T. Products de opdrachtgever hierover inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal F.T. Products daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


Artikel 9 - Complicaties

1. Wanneer er zich complicaties voordoen zal F.T. Products hiervan zo spoedig mogelijk mededelen aan de opdrachtgever.
2. Zodra de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig kan doorgaan zal F.T. Products het werk onderbreken.
3. Als de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal F.T. Products ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.
4. Eventuele extra kosten die F.T. Products moet maken in verband met een complicatie, die naar het oordeel van F.T. Products onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
5. Indien de complicatie geen onmiddellijk handelen vereist, mag de opdrachtgever meer en minder werk opdragen. Meerwerk wat extra kosten met zich mee brengt zal op de opdrachtgever worden verhaald.


Artikel 10 – Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van F.T. Products op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- Na het sluiten van de overeenkomst aan F.T. Products ter kennis gekomen omstandigheden geven F.T. Products goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- Indien F.T. Products de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
- In de genoemde gevallen is F.T. Products bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Één en ander onverminderd het recht van F.T. Products een schadevergoeding te vorderen.


Artikel 11 – Betaling en aanbetaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening factuurdatum. Dit op een door F.T. Products aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Bij opdrachten, die langer dan 2 weken duren, zal wekelijks een factuur naar opdrachtgever worden gestuurd met daarin een declaratie van de bestede uren en de in die week aangekochte materialen. Het betreffende factuur zal door opdrachtgever uiterlijk 2 werkdagen na factuurdatum betaald worden.
3. F.T. Products hanteert een vooruitbetaling van de geschatte materiaalkosten tenzij anders overeengekomen in de opdrachtovereenkomst. De aanbetaling is minimaal 50% van de overeenkomst.
4. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt heeft F.T. Products het recht om het werk op te schorten.
5. Indien de betaling van het bedrag, of het restbedrag niet wordt voldaan heeft F.T. Products het recht om een incassobureau in te schakelen die de betalingsprocedure overneemt. Alle bijkomende gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten veroorzaakt door de non-betaling, administratiekosten en overige wettelijke verplichte kosten worden verhaald op de opdrachtgever, waaronder begrepen de kosten van de advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
6. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
7. Bezwaren tegen de hoogte van het factuur schort de betalingsverplichting niet op. Opschorting en verrekening, om welke reden dan ook, is opdrachtgever nimmer toegestaan.


Artikel 12 – Leveringstermijnen

1. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.
2. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3. Wanneer speciaal bestelde zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. Opdrachtgever is dan verplicht om aan F.T. Products de opslagkosten volgens het gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief , te vergoeden vanaf het tijdstip, vanaf de in de koopovereenkomst genoemde leverdatum.


Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door F.T. Products te leveren en geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens F.T. Products terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties terzake door F.T. Products verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van F.T. Products jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens F.T. Products heeft voldaan.
2. Niet verwerkte materialen van F.T. Products blijven eigendom van F.T. Products.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. F.T. Products is aansprakelijk voor de levering van zaken tot op de werklocatie. Eenmaal op de werklocatie vallen de zaken onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de opdrachtgever.
2. F.T. Products is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat F.T. Products is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Bij de montage van zonwering is F.T. Products niet aansprakelijk voor stukken steen of stucwerk die van de gevel komen zetten. Het is niet mogelijk te zien of een steen of stucwerk bij boorwerkzaamheden scheurt, of loslaat. Dat is ook de reden waarom we hier niet aanprakelijk voor gesteld kunnen worden. 
3. F.T. Products is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van F.T. Products aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan F.T. Products toegerekend kunnen worden; en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. F.T. Products is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


Artikel 15 Opschorting betaling

1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht om de betaling op te schorten, met dien verstande, dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek. Dit moet binnen 5 werkdagen schriftelijk worden ingediend.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft F.T. Products het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het
teveel opgeschorte bedrag.


Artikel 16 Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop F.T. Products geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor F.T. Products niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
2. F.T. Products heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat F.T. Products zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van F.T. Products opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door F.T. Products niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien F.T. Products bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 17 Garantie

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan F.T. Products. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te worden geformuleerd zodat F.T. Products in staat is adequaat te reageren.
2. F.T. Products garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van 6 maanden vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij hij aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het doen of nalaten van F.T. Products zoals bijvoorbeeld, weersomstandigheden en -invloeden zoals stormschade of extreme regenval, vernieling door derden.
3. De garantie als bedoeld in lid 2 geldt enkel voor gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan F.T. Products zijn meegedeeld.
4. De garantie is alleen van kracht in geval van een door beide partijen ondertekende opdrachtovereenkomst, normaal gebruik en onderhoud van het materiaal, en volledige betaling van alle opeisbare bedragen.
5. De verleende garantie door F.T. Products voorziet uitsluitend in het leveren van een vervangend product. Bijkomende kosten en/of vergoedingen (waaronder arbeidskosten) komen niet voor rekening van F.T. Products. 
6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of montage/ onderhoud daaraan door de opdrachtgever of derden wanneer zonder schriftelijke (incl. email) toestemming is gevraagd aan F.T. Products de wederpartij en/of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel te hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze.
7. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele andere bestelde zaken.
8. Indien de opdrachtgever niet tijdig reclameert dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
9. Indien vast komt te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van F.T. Products daarvoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief adminsitratie-, verzend-, en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.


Artikel 18 Geschillen

1. Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing


Artikel 19 Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn reeds te raadplegen op de website van F.T. Products.
2. Van toepassing is steeds de laatste versie op de website van F.T. Products c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met F.T. Products.


Artikel 20 Afwijking algemene voorwaarden

F.T. Products behoudt zich het recht voor om in schade of soortgelijke gevallen af te wijken van de algemene voorwaarden, zoals die hiervoor zijn opgenomen. Daaruit kan nimmer
worden geconcludeerd dat de algemene voorwaarden overigens niet van toepassing zijn